Projekty i programy

15-09-18

Strona główna
Dziennik elektroniczny
Patron szkoły
Dyrektor
Pedagog szkolny
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Wydarzenia
Rekrutacja
Losy absolwentów
Projekty i programy
Dokumenty szkoły
Samorząd uczniowski
Osiągnięcia uczniów
Sport
Klub Europejczyka
Kronika szkolna

 

Programy

Rok szkolny 2017/2018

Informacja z realizacji projektu:

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu
„Kreatywny rozwój uczniów/uczennic ZSGiP w Jedwabnem”


 Celem głównym projektu jest wzrost poziomu wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań i poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 76 uczniów/uczennice oraz wzrost kompetencji zawodowych 15 nauczycieli Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem do 30.09.2017 roku.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni.

 • Szkoleń dla nauczycieli:
  o szkolenie TIK
  o szkolenie z programowania w językach HTML, CSS, Javascript, Word Press
  o szkolenie „Tworzenie stron internetowych"

 • Zajęć w liceum:
  o zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego
  o warsztaty filmowe
  o zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- uczniów niepełnosprawnych

 • Zajęć wyrównujących deficyty uczniów/uczennic w gimnazjum:
  o zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  o zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
  o oligofrenopedagogika

 • Zajęć rozwijających w gimnazjum:
  o zajęcia taneczne
  o zumba
  o warsztaty teatralne
  o warsztaty filmowe
  o warsztaty z przedsiębiorczości

 • Zajęć informatycznych.

 • Wyjazdów edukacyjnych.

Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Oczekiwane efekty:
• Produkty:
- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1
- liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie- 15 (11-K, 4-M)
- liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie- 15 (11-K, 4-M)
- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 74 (42-K,32-M)
- liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-1
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyforywch-35 (18-K, 17-M)
• Rezultaty:
- liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1
- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-69 (39-K, 29-M)
- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu-15 (11-K, 4-M)
- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

Wartość projektu: 395 262,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 335 973,36 zł

Regulamin projektów edukacyjnych

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Strona główna | Dziennik elektroniczny | Patron szkoły | Dyrektor | Pedagog szkolny | Rada Pedagogiczna | Rada Rodziców | Wydarzenia | Rekrutacja | Losy absolwentów | Projekty i programy | Dokumenty szkoły | Samorząd uczniowski | Osiągnięcia uczniów | Sport | Klub Europejczyka | Kronika szkolna

Ostatnia aktualizacja tej witryny 14-11-17