Program wychowawczy

Program wychowawczy
Zespołu Szkół Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem

 

„Prowadzić ku wartościom…”

 

                                                                               Jan Paweł II

 

 

Program został opracowany przez zespół nauczycielski w składzie:

 1. Anna Kierzkowska – lider
 2. Wiesława Borawska
 3. Mirosława Chojnowska
 4. Barbara Eska
 5. Wojciech Kozioł
 6. Izabella Zapert

 

we współpracy z Radą Rodziców i pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski.

 

NA LATA:

2012/2013

2013/2014

2014/2015

 

JEDWABNE, 16 KWIETNIA 2012

 

SPIS TREŚCI:

I .      WPROWADZENIE

II.     WNIOSKI Z EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA LATA 2009-2012

III.   CELE OGÓLNE PROGRAMU

IV.     ZADANIA, SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA ORAZ  PRZEWIDYWANE     EFEKTY WYCHOWAWCZE

V.      MODEL ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W JEDWABNEM

VI.    ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

VII.   POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASOWEGO

VIII. ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI

IX.     ZAŁĄCZNIKI

 

 I   WPROWADZENIE

Program został opracowany przez zespół nauczycielski w składzie:

 1. Anna Kierzkowska – lider
 2. Wiesława Borawska
 3. Mirosława Chojnowska
 4. Barbara Eska
 5. Wojciech Kozioł
 6. Izabella Zapert

we współpracy z Radą Rodziców i pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski.

Program Wychowawczy Zespołu Szkół opracowano na podstawie:

 1. wniosków z ewaluacji Programów Wychowawczych Szkół ( Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem i Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem)  z lat 2009-2012,
 2. aktualnych potrzeb uczniów i ich rodziców oraz wniosków nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego.

Program wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały zatwierdzającej go i przyjmującej do realizacji.

II WNIOSKI Z EWALUACJI PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH NA LATA 2009-2012

Ewaluacja Programów wychowawczych na lata szkolne 2009-2012 dotyczyła głównie:

·         określenia stopnia oddziaływań wychowawczych zawartych w Programach Wychowawczych szkół;

·         wysunięcia propozycji treści w celu modyfikacji programu wychowawczego, mającej
na  celu  podniesienia jakości pracy wychowawczej oraz ujednolicenie celów i działań
w pracy wychowawczej Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
w Jedwabnem;

 Ewaluacja została dokonana na podstawie:

§  wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców, nauczycieli    i uczniów dotyczących Programów Wychowawczych (rok 2012) oraz wyników badań ankietowych na temat bezpieczeństwa w szkole wśród  uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem (marzec 2012 r.);

§  obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych;

§  analizy osiągnięć szkolnych uczniów;

§  analizy dokumentacji pedagoga szkolnego;

§  analizy dzienników lekcyjnych;

§  konsultacji i rozmów z nauczycielami i wychowawcami klas, pedagoga i dyrektora szkoły;

§  wniosków i postulatów z posiedzeń Zespołu Wychowawczo – Opiekuńczego.

Programy Wychowawcze Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem   i Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem  na lata szkolne 2009-2012 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Programy zostały zatwierdzone przez Rady Rodziców i Rady Pedagogiczne.  Przez trzy kolejne lata ich obowiązywania programy były  corocznie monitorowane. Na koniec każdego roku szkolnego sprawdzano stopień realizacji założonych zadań i sporządzano ocenę, a wnioski wynikające z analizy realizowano w kolejnym roku szkolnym.

 Uczniowie wszystkich klas oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych podczas godzin do dyspozycji wychowawcy oceniali dotychczasowe  programy wychowawcze i zgłaszali propozycje treści do jego modyfikacji. Również rodzice
i nauczyciele mieli szansę wypowiedzieć się na temat dotychczasowych programów.

Ankietowani wysunęli następujące propozycje modyfikacji treści i działań wychowawczych:

1. kształtowanie postawy poznawczej aktywności, gotowości do podejmowania inicjatyw, pracy zespołowej;

2. wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów oraz życia
w społeczeństwie informacyjnym;

3. kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;

4. organizacja większej liczby zajęć z doradztwa zawodowego;

5. organizowanie spotkań młodzieży z ludźmi doświadczonymi, mogącymi opowiedzieć
o dokonywaniu ważnych życiowych wyborów i odkrywaniu własnego powołania;

6. organizowanie spotkań młodzieży z seksuologiem;

7. uwzględnianie aktywności uczniów na rzecz szkoły przy wystawianiu ocen z zachowania;

8. organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej;

9. poznawanie różnych kultur i tradycji dzięki spotkaniom z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce;

10. poszerzenie tematyki godzin wychowawczych o edukację europejską.

Zgłoszone treści zostały wprowadzone do programu wychowawczego Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem na lata szkolne 2012-2015.

Przeprowadzona ewaluacja Szkolnych Programów Wychowawczych wykazała dużą skuteczność w realizacji wyznaczonych celów wychowawczych. W związku z tym Zespól Wychowawczo - Opiekuńczy stwierdza, że  Programy Wychowawcze Szkół na lata 2009-2012 były programami dobrymi, odpowiadającymi potrzebom uczniów, rodziców i nauczycieli. Wyznaczone w nich cele i zadania są kluczowe dla właściwego wychowania młodzieży w kolejnych latach funkcjonowania szkoły. Program Wychowawczy Zespołu Szkół na lata szkolne 2012-2015 powstał w wyniku modyfikacji dotychczasowych programów poprzez wprowadzenie treści zgłoszonych przez uczniów, rodziców    i nauczycieli szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gimnazjalnych   i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.

 

III CELE OGÓLNE PROGRAMU

1. Upowszechnianie wiedzy na temat praw ucznia, dziecka, człowieka.

2. Współdziałanie z domem rodzinnym ucznia w celu rozpoznania potrzeb wychowanków             i ich rodziców.

3. Kształtowanie postawy szacunku wobec ojczyzny.

4. Kształtowanie więzi z regionem.

5. Kształtowanie postaw interpersonalnych, takich jak koleżeństwo, szacunek, wzajemna pomoc.

6.Troska o zdrowie, rozwój fizyczny, higienę i bezpieczeństwo uczniów.

7. Promowanie atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój uczniów.

IV. ZADANIA, SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA ORAZ  PRZEWIDYWANE   EFEKTY WYCHOWAWCZE

Priorytety

Cele ogólne

Zadania

Działania

Efekty wychowawcze

Czas realizacji / Odpowie-dzialni

Ewaluacja

I. Uczeń jako

osoba ma

prawo do

poszano-wania

godności,

indywidu-

alnego
i integ-ralnego

rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

„Wycho-wanie

do wartości

humanisty-

cznych.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Wychowa-nie oby-watelskie

i patrioty-czne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Budowanie

płaszczyzny

współpracy i dialogu z rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nauczyciel

wychowaw-cą młodego

człowieka.

 

I A.

Wzmacnia-nie

u młodzieży

poczucia

własnej

wartości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB.

Stała troska o stwarzanie

uczniom

warunków do rozwoju

osobistego

oraz

zaspoka-jania

indywidu-alnych potrzeb

edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC

Motywowa-nie uczniów do pracy nad sobą, wysiłku

intelektual-nego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 1. Przygoto-wanie ucznia do

tworzenia

„cywilizacji

miłości”, która według Jana

Pawła II

składa się
z czterech

zasad:

a) prymatu

„być” przed

„mieć”,

b) prymatu

osoby przed

rzeczą,

c) prymatu

etyki przed

techniką,

d) prymatu

miłosier-dzia przed

sprawiedliwością.

 

 

II. 2.

Utrwalenie

schematów

działań:

- tak się

postępuje

- tak się

odnosi do…,

 - tak się

pracuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Kształto-wanie

przynale-żności do:

A) rodziny,

B) szkoły,

C) „małej

i wielkiej

Ojczyzny”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Pozyskiwa-nie

rodziców do

wspierania

szkoły
w realizacji

„wychowa-nia do wartości”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dążenie do kształto- wania

wzorca

osobowego

nauczyciela

poprzez

prezento-wanie

przez niego

nienaga-

nej

postawy

etyczno-

moralnej.

 

 

1.Organizowanie procesu dydaktycznego w taki

sposób, by podnieść

wartość osoby ludzkiej, jako tej,
w której naturę

wpisane są od początku niezaprzeczalne wartości.

 

2. Uczynienie ze szkoły środowiska

wspierającego nauczanie i uczenie się oraz wychowanie młodego człowieka.

 

 

 

 

 

3. Kształtowanie postaw szacunku
i tolerancji wobec drugiego człowieka
i życia na każdym etapie.

 

 

 

 

 

 

4. Rozwijanie dialogu, jako formy porozumienia

się na płaszczyznach:

- uczeń-uczeń

- dziecko-rodzic

- uczeń-nauczyciel

- nauczyciel-rodzic.

 

 

 

 

 

 

 

1.Doskonalenie systemu pracy
z uczniem

o zróżnicowanych

potrzebach edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Przestrzeganie zasad szkolnego oceniania, zwłaszcza w zakresie oceniania bieżących postępów, klasyfikowania

i promowania. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie

indywidualnych talentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Opracowanie

Szkolnego Zestawu

Programów Nauczania
w oparciu o Podstawę

Programową.

 

5. Szkolny Zestaw

Programów Nauczania

zapewnia:

- samorealizację dziecka,

- zdobywanie wysokiego poziomu wiedzy

i umiejętności,

- sukces
 w przyszłości.

 

1. Promocja zdrowego stylu życia,

organizowanie różnych form rekreacji i zajęć
z zakresu wychowania fizycznego, ekologii, ochrony zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Kształtowanie postaw:

poznawczej

aktywności, gotowości do podejmowania inicjatyw, pracy zespołowej,

przedsiębiorczości
z uwzględnieniem

indywidualnych

zdolności ucznia.

 

 

 

 3. Wdrażanie uczniów do: poszukiwania,

porządkowania
i wykorzystania informacji

z różnych źródeł oraz

efektywnego

posługiwania się nimi.

 

 

 

 

 

3. Wychowanie uczniów do właściwego odbioru
i wykorzystania mediów oraz życia
w społeczeństwie informacyjnym.

 

 

 

 

 

4. Orientacja

zawodowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Prezentowanie
i nagradzanie osiągnięć

uczniów/szkoły.

 

 

 

1. Konsekwentne

ukazywanie uczniom oraz dbałość
o przestrzeganie

w szkolnym życiu

wartości, które uwzględnia misja
i wizja szkoły.

 

2. Uświadomienie

potrzeby hierarchizacji

wartości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prezentacja postaw

ludzi o wysokim

autorytecie moralnym, a w szczególności Jana Pawła II. Pomoc w różnicowaniu

postaw.

 

 

2. Uświadomienie

uczniom istnienia

wartości pozornych i

skutków ich wyboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kształcenie

wrażliwości, potrzeby

ofiarności, niesienia

bezinteresownej pomocy,

współpracy na

płaszczyźnie dom –

szkoła - kościół.

 

 

 

 

4. Kreowanie postaw

odwagi
w wyznawaniu

prawdy i religii.

 

A) RODZINA

1. Ukazywanie rodziny jako najmniejszej

komórki życia

społecznego, w której

człowiek uczy się

przyszłych ról

rodzinnych, społecznych
i zawodowych.

 

2. Kształtowanie

autorytetu rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

3. Pomoc
w rozwiązywaniu

problemów rodzinnych.

 

 

 

 B) SZKOŁA

1. Integrowanie się

młodzieży ze sobą
i wokół spraw szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przygotowanie

ucznia do roli kreatora

rzeczywistości szkolnej
i pozaszkolnej.

 

 

 

3. Pełna demokratyzacja

życia szkolnego.

 

 

 

4. Pomoc dzieciom

potrzebującym.

 

 

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie postaw szacunku wobec historii,

symboli narodowych i szkolnych.

 

 

 

 

 

 

6. Przybliżenie młodzieży sylwetek patronów – Jana

Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C) MAŁA I WIELKA

OJCZYZNA

 1. Aktywizowanie

młodzieży do udziału w życiu społeczności

lokalnej.

 

 

2. Kształtowanie nawyku

upamiętniania rocznic narodowych
i obchodzenia uroczystości

religijnych, państwowych

w życiu pozaszkolnym.

 

3. Aktywizowanie do

współpracy
z organem

samorządowym.

 

 

 

 

 

4. Poznanie przez

uczniów historii oraz

współczesności regionu.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie postawy

dobrego Polaka

i obywatela.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uwrażliwianie

uczniów na problemy

współczesnego świata.

 

 

 

 

 

 

7. Kształtowanie świadomości
i osobowości europejskiej. Pokazanie uczniom, że tożsamość polska nie wyklucza tożsamości europejskiej.

 

1. Działalność Rady

Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opiniowanie przez

rodziców aktów

prawnych szkoły.

 

 

 

3. Aktywizowanie

rodziców do udziału we wszelkich imprezach

klasowych
i szkolnych.

 

 

 

 

4. Współpraca na

płaszczyźnie dom –szkoła - kościół.

 

 

 

1. Otwarty dialog
na linii uczeń – nauczyciel – rodzic.

 

 

 

 

 

 

2. Wysoki poziom pracy dydaktycznej,

wychowawczej

i opiekuńczej.

 

 

 

3. Motywowanie uczniów do pracy
nad sobą, rozwoju moralnego,

emocjonalnego,

duchowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Popularyzacja wśród rodziców wiedzy

pedagogiczno -

psychologicznej

i prawnej.

 

 

1. Wdrażanie podstawowych

pojęć z zakresu filozofii

prezentowanych na religii,

j. polskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organizowanie okazji do

spotkań dzieci i rodziców.

- Stwarzanie w szkole okazji

do zdobywania przez

uczniów sukcesów na

miarę możliwości.

 

 

 

 

 

3. Precyzyjne określenie

zasad życia szkolnego,

w regulaminie praw

i obowiązków, nagród i kar,

zapoznanie z nimi uczniów.

- Uczestniczenie w akcjach,

imprezach charytatywnych,

obywatelskich, religijnych;

przybliżanie literatury,

filmów związanych
z prawami człowieka.

 

4. Demokratyzacja życia szkolnego-otwartość na

potrzeby i oczekiwania.

Działalność samorządu uczniowskiego.

- Dbałość o przestrzeganie form grzecznościowych,

wysoki poziom dyskusji, zdecydowane negowanie

wulgaryzmów w języku.

- Respektowanie prawa

wewnątrzszkolnego.

 

 

 

1. Diagnoza potrzeb edukacyjnych ucznia
i uwzględnienie ich

w planowaniu pracy szkoły

- Objęcie pomocą nauczycieli i pedagoga uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych.

- Tworzenie szerokiej oferty

zajęć pozalekcyjnych.

 

 

 

 

2. Rzetelne stosowanie przez

wszystkich nauczycieli zasad

szkolnego oceniania.

- Zaznajomienie ucznia

z wymaganiami na określoną

ocenę z zachowania

i przedmiotowymi kryteriami

oceny.

- Dbałość o stosowanie

procedur związanych

z klasyfikowaniem

i promowaniem.

 

 

 

 

 

 

3. Organizowanie pomocy

przez nauczycieli i pedagoga

szkolnego w celu

eliminowania braków

edukacyjnych.

- Organizowanie zajęć

pozalekcyjnych, kół

przedmiotowych

wyzwalających aktywność

twórczą u uczniów (np.:

szkolne koła, sekcje

sportowe itp.)

- organizowanie wycieczek krajoznawczych

 

4. Zaznajomienie uczniów

z treściami programów

nauczania z poszczególnych

przedmiotów.

 

 

 

 5. Opracowanie planów

realizacji materiału nauczania każdego przedmiotu,
z uwzględnieniem

podstawy programowej oraz

zróżnicowanych potrzeb

zespołów klasowych.

 

 

 

 

 

 1. Udział uczniów
w szkolnych i pozaszkolnych

formach spędzania czasu

wolnego.

- Organizowanie

współzawodnictwa klas, typu: Dzień Sportu i wybór

najlepszego sportowca.

-Poruszanie tematyki związanej za zdrowym stylem życia. Zorganizowanie zajęć
z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 2. - Organizowanie lekcji

w terenie np. we współpracy

z ośrodkiem kultury.

- Organizowanie pracy zespołowej uczniów,
np. realizacji zadań projektowych na zajęciach lekcyjnych oraz w ramach pracy domowej.

 

 

 

 

 

 

3. - Przygotowanie uczniów

do konkursów

przedmiotowych.

- Aktywizowanie uczniów
do nauki z wykorzystaniem

różnych źródeł informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Poszerzenie tematyki godzin wychowawczych
o edukację medialną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prowadzenie doradztwa

psychologicznego
i zawodowego w szkole

podczas lekcji

wychowawczych i zajęć

WOS. Organizowanie Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Dnia Przedsiębiorczości. Organizowanie spotkań
z ludźmi, którzy opowiedzą o dokonywaniu ważnych życiowych wyborów.

 

 

5. - Prezentacja osiągnięć

uczniów/szkoły w kronice

szkolnej, gablotach, na

stronie internetowej szkoły.

 

 

 

1. Realizacja w procesie

dydaktycznym treści

filozoficznych podczas języka polskiego, godzin wychowawczych,

katechezy, pogadanki

pedagoga szkolnego.

 

 

2. Stosowanie na lekcjach

metod aktywizujących

wymagających różnicowania

wartości np. drzewko

decyzyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ukazywanie na

określonych lekcjach

sylwetek ludzi, którzy pomogą w odkrywaniu predyspozycji zawodowych oraz wyborze właściwej drogi życiowej.

 

 

 

2. Organizowanie wystaw

typu: „Nie! – zagrożeniom.”,

„Nie! – agresji”

- Prelekcje, pogadanki na

temat uzależnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aktywizowanie do udziału

w:

- rekolekcjach, akcjach kościelnych,

- corocznej drodze krzyżowej,

- akcjach charytatywnych (Noworoczny Dar Serca, wspomaganie Domu Samotnej Matki).

 

 

4. Nagradzanie

prawdomówności, odwagi,

wierności zasadom.

 

 

1. Kultywowanie tradycji

rodzinnej poprzez prezentację historii rodzin

wielopokoleniowych podczas godzin wychowawczych,

zajęć WOS oraz WDŻ.

 

 

 

 

 

2. Wskazywanie wzorców

domu rodzinnego jako szkoły właściwych zachowań, tradycji
i nawyków etycznych

oraz przekazywania norm

moralnych w literaturze,

filmie, itp.

 

3. –Współpraca na płaszczy- źnie dom – szkoła – Kościół.

- Umożliwienie rodzicom
i uczniom korzystanie
z poradnictwa instytucji

specjalistycznych.

 

1. - Ślubowanie klas

pierwszych.

-Utrwalanie ceremoniału

szkoły.

-Wzmacnianie nawyku troski

o BHP.

-Zapoznanie uczniów
ze Statutem Szkoły
i społecznie akceptowanymi normami współżycia.

-Organizowanie imprez

wewnątrzszkolnych
o charakterze integracyjnym,

typu Dzień Dziecka i Sportu,

szkolne dyskoteki, Andrzejki, Walentynki, choinka szkolna.

 

2. - Powołanie samorządów

klasowych,

-Włączenie uczniów
do tworzenia kalendarza

imprez szkolnych, akcji, itp.

-Organizowanie życia

klasowego.

 

 

 3.- Zorganizowanie

demokratycznych wyborów

do SU.

- Opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych.

 

4. Zorganizowanie

dożywiania (obiady), form pomocy

materialnej.

 

 

 

 

 

5. Organizowanie

uroczystości

upamiętniających rocznice

narodowe, święta państwowe

i religii katolickiej.

- Podtrzymywanie szkolnej

tradycji i ceremoniału, np.:

Ślubowanie, Dzień Patrona,

itp.

 

 

6. Przybliżenie biografii patronów.

- Organizowanie uroczystoś-ci szkolnych związanych z życiem patronów.
-Uczestniczenie w

wycieczkach Śladami JP II.

- Włączanie się w Kalendarz

imprez wynikających z planu pracy Podlaskiej Rodziny Szkół JP II.

 

 

 

 

1. Organizowanie akcji

porządkowych na rzecz

środowiska lokalnego, np:

Sprzątanie świata.

- Współpraca z instytucjami

środowiska lokalnego –

Parafią, Domem Kultury.

 

 

2. Włączanie młodzieży
do udziału w lokalnych

uroczystościach i rocznicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Włączanie władz

samorządowych do udziału

w życiu szkoły.

 

 

 

 

 

 

 4. Poruszanie tematyki związanej
z dziedzictwem kulturowym
w regionie.

- Uczestniczenie
w konkursach,

projektach dotyczących

historii i współczesności

regionu.

 

 

 

5. Włączanie treści

związanych z genezą symboli narodowych
do realizacji
na zajęciach lekcyjnych.

- Odwiedzanie ważnych dla Polaka miejsc związanych

z historią i męczeństwem

narodu polskiego.

- Przybliżanie sylwetek

bohaterów narodowych.

 

6. Organizowanie

i uczestniczenie

w konkursach zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

7. Poszerzenie tematyki godzin wychowawczych
o edukację europejską. Poruszanie tematyki europejskiej na rożnych zajęciach lekcyjnych.

 

 

 

 

1. Włączanie rodziców
do tworzenia:

Programu rozwoju szkoły

Programu wychowania

szkolnego

Programu szkolnej

profilaktyki

oferty zajęć pozalekcyjnych,

itd.

 

2. Konsultowanie
z rodzicami zasad funkcjonowania szkoły.

 

 

 

3. Organizowanie imprez

o charakterze

ogólnoszkolnym, sportu

i rekreacji.

- Włączanie rodziców

w przygotowanie i nadzór nad imprezami szkolnymi.

 

 

 

4. Troska o zachowanie

poziomu dyskusji jako

podstawy procesu

komunikacji.

 

 

1. Dogłębna diagnoza zespołu

klasowego przez

wychowawcę.

- Organizowanie życia

wewnątrzklasowego.

 

 

 

 2. Obserwacje lekcji
i zajęć pozalekcyjnych.

- Ocena pracy nauczyciela.

- Rzetelny system

motywowania i nagradzania.

 

 

3. Zainteresowanie się

problemami domowymi

i szkolnymi ucznia, pomoc.

- Aktywizowanie

i przygotowanie uczniów do

różnego rodzaju konkursów,

akcji na rzecz szkoły

i środowiska.

- Nagradzanie za wyniki w nauce, zachowanie oraz aktywność uczniów w życiu szkoły na forum klasy i szkoły, np: dyplomy, listy gratulacyjne dla rodziców, itp.

 

4. Umożliwienie rodzicom

kontaktu z instytucjami

pozaszkolnymi, z zakresu

pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, wspierającymi

wychowanie młodego

człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uczeń zna

podstawowe wartości,

rozumie je, wie że

troską rodziców

i szkoły jest jego dobro.

 

 

 

 

 

 

 

2. Uczeń chętnie

angażuje się w życie

szkolne; chce, by w jego osiągnięciom

towarzyszyli rodzice;

rozumie, że praca nad

sobą prowadzi do

budowania poczucia

własnej wartości.

 

 

3. Uczeń rozumie

prawa i wolności

człowieka; szanuje

godność innych, jest

wrażliwy na krzywdę.

 

 

 

 

 

 

 

4. Szkolna społeczność

potrafi porozumieć się

ze sobą, respektując

szkolne prawo, dbając

o kulturę języka; potrafi przedstawić swój punkt widzenia, szanując poglądy innych; wie, że

ma prawo wyrażać

swoje opinie i wpływać

na życie szkoły.

 

 

 

1. Uczeń wie, że jego

szkoła szanuje jego

indywidualność
i wspiera go
w rozwiązywaniu

problemów.

- Uczeń może w szkole

rozwijać swe zdolności.

 

 

 

 

 

 

2. Uczeń umie określić,

jakie są kryteria oceny

z zachowania i każdego

przedmiotu; rozumie,

że ocena jest

współmierna
do postępów
w zachowaniu i nauce

oraz indywidualnych

możliwości.

- Wie, że w szkole

rzetelnie przestrzega się zasad oceny osiągnięć edukacyjnych.

 

 

 

3. Uczeń wie, że jego aktywny udział
w pozalekcyjnych

zajęciach szkolnych

rozwija jego

indywidualne zdolności

twórcze, chce w nich uczestniczyć i rozwijać

swe możliwości.

 

 

 

 

 

 

4. Uczeń wie, ze szkoła

zapewnia, wyrównany z innymi szkołami tego

typu, poziom

nauczania.

 

 

5. Uczeń wie, że ma wpływ na taką organizację procesu

dydaktycznego i zajęć

pozalekcyjnych, by uwzględniały jego

zainteresowania
i wzmacniały aktywność twórczą oraz respektowały jego

niedomagania.

 

 

1. Uczeń czuje potrzebę prowadzenia zdrowego stylu życia, rozumie znaczenie troski o zdrowie dla swego prawidłowego rozwoju psychofizycznego,

wypracował nawyki

czynnego wypoczynku.

- Uczeń rozumie

konieczność ochrony środowiska naturalnego i własnego zdrowia
i dba o nie.

- Uczeń ma nawyk

uprawiania sportu
i turystyki oraz chce

zdrowo spędzać czas

wolny.

 

2. Uczeń jest dociekliwy poznawczo,

dąży do poszukiwania prawdy, dobra, piękna

w świecie i w życiu.

Jest otwarty wobec

innych. Potrafi współpracować w zespole, wyznaczać konkretne cele
i skutecznie je realizować.

 

 

 

3. Uczeń jest

przygotowany
do samokształcenia,

rozwiązuje problemy
w sposób twórczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uczeń wie, jak czerpać korzyści
z umiejętnego posługiwania się różnorodnymi   mediami. Ma świadomość zagrożeń związanych
z funkcjonowaniem
w społeczeństwie informacyjnym.

 

4. Uczeń umie zdobytą

wiedzę zastosować
w praktyce,
w sytuacjach

nowych. Rozumie

życiową użyteczność

edukacji teraz
i w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

5. Uczeń chce

pracować na sukces,

osiągnięcia wzmacniają

jego poczucie wartości,

wie, że dokonuje

słusznych wyborów.

 

1. Uczeń zna

uniwersalne wartości

chrześcijańskie, umie je

prosto zdefiniować
 i zhierarchizować.

 

 

 

 

 2. Uczeń potrafi

dokonywać właściwych

wyborów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uczeń rozumie, że

wybór wartości typu:

prawda, miłość, dobro,

piękno daje

człowiekowi wolność,

radość, czyste sumienie

i poczucie własnej

wartości.

 

 

2. Uczeń zna wartości

pozorne typu:

pieniądze, alkohol,

sława, władza i wie, że ich wybór prowadzi
do ograniczenia wolności
i uzależnień.

- Uczeń potrafi ocenić

skutki wyboru

określonych wartości

na swoje dalsze życie.

 

3. Uczeń jest wrażliwy

na wszelkie przejawy

zła w szkole, rodzinie, grupie rówieśniczej.

- Uczeń postępuje

zgodnie z przyjętymi

normami społecznego

współżycia oraz

zasadami moralności

chrześcijańskiej.

 

 

4. Uczeń jest odważny

w wyznawaniu prawdy

i religii.

 

 

1. Uczeń zna modele

życia rodzinnego,

sprzyjające osiągnięciu

pomyślności osobistej,

zawodowej i życiowej.

 

 

 

 

 

 

 

2. Uczeń ma

świadomość autorytetu

rodziny i praw rodziny

w życiu społecznym.

 

 

 

 

 

3. Uczeń zna

negatywne skutki

rozbicia rodziny.

Potrafi współpracować

na rzecz poprawy

sytuacji rodzinnej.   

                                              1. Uczeń wie, że

tworzy zespół szkolny,

którego funkcjonowanie oparte

jest na społecznie

akceptowalnych

normach współżycia

oraz regulaminie

wewnątrzszkolnym.

Potrafi stawiać sobie

wymagania oraz

przestrzegać prawa

szkolnego i norm społecznych.

 

 

 

 

2. -Uczeń wie, że

współtworzy atmosferę

szkoły i ma wpływ
na szkolne życie.

-Uczeń umie i chce

organizować czas

wolny w szkole
i w klasie.

 

3. Uczeń wie, na czym polega samorządność, zna prawa
i obowiązki zawarte
w Statucie Szkoły.

 

4. Uczeń wie, że szkoła organizuje pomoc dzieciom

potrzebującym (może skorzystać z tej pomocy).

 

 

 

 5. Uczeń zna i szanuje

ceremoniał szkoły,

symbole narodowe
i szkolne, czynnie

włącza się w rytuał

szkoły.

 

 

 

 

 

6. Uczeń zna postać

Patrona, który jest dla niego wzorcem

osobowym.

- Angażuje się w akcje i imprezy związane
z osobą patrona.

- Swoim postępowaniem daje przykład właściwej postawy
w życiu szkolnym
i pozaszkolnym.

 

 

1. Uczeń uczestniczy

w życiu społecznym

i kulturalnym

społeczności lokalnej

 

 

 

 

 

2. Uczeń jest świadomy

powinności

obywatelskich, ma odwagę prezentować postawę patriotyczną.

 

 

 

 

 

 

 3. Uczeń zna przedsta-wicieli samorządu lokalnego, potrafi wskazać zakres wpływu przedstawicieli

samorządu na życie

społeczności lokalnej
i szkoły.

 

4. Uczeń zna swój

region.

- Jest dumny

z przynależności
do Małej Ojczyzny.

- Osiąga sukcesy

w konkursach.

 

 

 

 

 

 5. Uczeń zna symbole

narodowe i szanuje je.

- Uczeń rozumie i stara

się czerpać przykłady

z życia bohaterów

narodowych i świętych.

- Potrafi czcić miejsca

pamięci narodowej.

- Uczeń zna obowiązki

wobec Ojczyzny.

 

 

6. Uczeń rozumie, że

jest członkiem wielkiej społeczności. Ma świadomość wpływu jednostki na dobro ogółu.

 

 

 

 

7. Uczeń czuje się Polakiem
i Europejczykiem. Ma świadomość korzyści płynących
z przynależności
do wspólnoty europejskiej.

 

 

1. Uczeń ma

świadomość wpływu

rodziców na sprawy

szkoły.

- Rodzice identyfikują

się ze szkołą.

 

 

 

 

 2. Społeczność szkolna

reguluje zasady życia

szkolnego w sposób demokratyczny i je

respektuje.

 

3. Uczeń wie, że

rodzice uczestniczą

w uroczystościach,

imprezach i zabawach

organizowanych przez

szkołę.

- Uczeń ma satysfakcję,

że rodzice towarzyszą

mu w życiu szkolnym.

 

4. Szkoła stwarza

klimat wychowania
do wartości.

 

 

 

1. Nauczyciel

obdarowuje ucznia:

- uważną obecnością,

- talentami,

- umiejętnościami,

- szacunkiem

i zrozumieniem.

 

 

2. Nauczyciel świadczy

o swojej postawie

poprzez właściwy

stosunek
do obowiązków

zawodowych.

 

3. Nauczyciel interesuje się sytuacją ucznia, jego problemami,

potrafi słuchać, służy

dobrą radą i pomocą.

- Uczeń wie, że

nauczyciel –

wychowawca
to człowiek otwarty,

wyrozumiały, życzliwy.

 

 

 

 

 4. Nauczyciel

z zaangażowaniem

pełni rolę

wychowawcy, rozumie konieczność

troski o wychowanka.

- Rodzice akceptują

przyjęty w szkole

system wartości

i podejmowane

działania.

- Rodzice nawiązują

kontakt z instytucjami

w razie problemów

wychowawczych.

 

Cały rok /

wszyscy

nauczyciele,

pedagog

szkolny,

rodzice.

 

1. Ocena rozumienia

przez ucznia

podstawowych pojęć z zakresu filozofii.

- Obserwacja

zachowania wobec

innych, nauki

i obowiązków.

 

 

2. Ocena stosunku

ucznia do wymagań

szkoły, rodziców:

ankieta, obserwacja.

- Ocena stopnia

angażowania się

uczniów w życie

szkolne.

 

3. Ocena stosunku

ucznia
do rówieśników,

nauczycieli, osób

starszych:

rozmowa,

obserwacja

postaw.

 

 

 

 

4. Obserwacja

zachowań, poziomu

dyskusji; ocena stopnia

wpływu organów szkoły na jej życie.

- Ocena słownictwa

uczniów na codzień,

- Samoocena.

 

 

1. Ocena atmosfery szkoły (ankieta),

- Wstępna
i cykliczna

ocena potrzeb
i oczekiwań uczniów, rodziców w zakresie

zajęć pozalekcyjnych

oraz pomocy

pedagogicznej.

 

2.

a) ocena znajomości

wymagań na określoną

ocenę
z zachowania

(ankieta, obserwacja),

b) ocena motywacji do nauki i dobrego

zachowania

(obserwacja),

c) samoocena.

 

 

 

3. Ocena ilościowa i jakościowa udziału uczniów
w zajęciach

pozalekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ocena doboru
treści programów nauczania z

określonych

przedmiotów.

 

 

5. Ocena rozkładów

materiału oraz realizacji treści programowych
i treści ścieżek

edukacyjnych.

Analiza poziomu

osiągnięć uczniów na poszczególne oceny.

 

 

1. Analiza osiągnięć
w zakresie działań

propagujących zdrowie.

- Ocena poziomu

higieny uczniów

(współpraca
z pielęgniarką).

- Ocena poziomu pracy szkoły w zakresie opieki prozdrowotnej.

- Analiza osiągnięć

sportowych, ankieta, ocena.

 

 

 

 

2. Obserwacja,

dyskusje, ocena

aktywności twórczej

uczniów. Ocena prac projektowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Ocena zaangażowania uczniów w samo-

dzielne przygotowanie

lekcji. Ocena umiejętności selekcji

informacji. Zestawiania

statystyczne - udział
w konkursach przedmiotowych.

 

3. Obserwacja, dyskusje. Ocena umiejętności uczniów
w zakresie wykorzystania mediów
w procesie kształcenia.

 

 

 

4. Ankieta dotycząca

planów życiowych

uczniów.

Ankieta dotycząca

zależności między

zainteresowaniami a wiedzą praktyczną.

 

 

 

 

 

 

5. Statystyka, wytwory

pracy.

 

 

 

 

1. Ocena realizacji

treści programowych

pod kątem przyjętych

wartości.

 

 

 

 2. Obserwacja postaw,

rozmowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ocena umiejętności

prezentowania

wzorcowych postaw.

Analiza wytworów.

Obserwacje.

 

 

2. Ocena znajomości

przez uczniów

zagrożeń i ich skutków:

- wywiady,

- ankiety,

- analiza prac,

- ocena postaw.

 

 

 

 

3. Ocena postaw.

Analiza

indywidualnych

przypadków.

Ocena zaangażowania

w akcje.

 

 

 

 

 

4. Ocena postaw.

 

 

 

 

1. Sondaż na temat

rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ankieta wśród

uczniów
i rodziców.

Rozmowa.

 

 

 

 

 

3. Ankieta.

Diagnoza problemów

socjalno-bytowych

rodziny.

 

 

1. Ocena zachowania

uczniów.

Ocena stopnia

zaangażowania
w życie

klasy i szkoły.

Ocena stopnia

przestrzegania

Statutu Szkoły
i społecznie

akceptowanych norm

współżycia.

 

 

 

 

2. Ocena pracy

samorządów klasowych

oraz uczestnictwa

uczniów
w formach

życia klasowego.

 

 

 3. Ocena działalności

SU.

 

 

 

4. Wywiad

środowiskowy.

Analiza spostrzeżeń

nauczycieli,

wychowawców,

pedagoga szkolnego.

 

 5. Ocena aktywności

uczniów
w organizowaniu

uroczystości szkolnych.

Obserwacja postaw wobec symboli

narodowych.

 

6. Ocena uroczystości

szkolnych.

Porównywanie efektów

z założonymi celami.

Ocena wytworów.

 

 

 

 

 

 

 

1. Ankieta.

Wywiad środowiskowy

Ocena ilościowa
i jakościowa udziału

uczniów w pracy na rzecz środowiska.

2. Ocena postaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analiza wytworów.

Ankieta.

 

 

 

 

 

 

4. Ocena znajomości

przez ucznia historii

miejscowości – ankieta.

Ocena postaw.

Ocena realizacji treści ścieżki przedmiotowej.

 

 

 5. Ocena znajomości

faktów historycznych –

konkursy.

Ocena postaw.

Analiza prac

plastycznych,

literackich uczniów.

 

 

6. Ocena znajomości

problematyki

współczesnego świata:

konkursy plastyczne, literackie, przedmiotowe.

 

7. Ocena wiedzy uczniów na temat Polski w Unii Europejskiej. Obserwacja, dyskusja.

 

 

 

 

1.Ankieta.

Rozmowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ocena postaw

uczniów.

 

 

 

 

 

3. Ocena częstotliwości

i jakości udziału

rodziców w imprezach

klasowych
i szkolnych.

 

 

 4. Obserwacja.

Ocena poziomu

akceptacji szkoły przez

rodziców.

 

1. Ocena dokumentacji.

Ocena frekwencji

rodziców na

wywiadówkach.

 

 

 

 

2. Arkusze obserwacji.

Karty oceny pracy

nauczyciela.

 

 

 

3. Zestawienie ocen
z zachowania.

Ocena osiągnięć

uczniów w nauce,

konkursach, akcjach, itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Ocena sytuacji

wychowawczej
i profilaktycznej
w szkole.

Ocena współpracy

rodziców i szkoły.

Ocena współpracy z instytucjami

pozaszkolnymi.

 

 

 

 

 

V  MODEL ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W JEDWABNEM

       Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie. 

Po ukończeniu gimnazjum uczeń jest przygotowany do rozwijania się na IV etapie edukacyjnym. W trakcie nauki w liceum lub szkole zawodowej zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne podjęcie dalszej edukacji oraz obowiązków zawodowych.

Absolwent:

·         rozumie, wykorzystuje i refleksyjnie przetwarza teksty, w tym teksty kultury,

                  co prowadzi do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego

                  uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

·         umie wykorzystywać narzędzia matematyki w życiu codziennym  oraz formułować sądy oparte na rozumowaniu matematycznym;

·         umie wykorzystywać wiedzę o charakterze naukowym do identyfikowania

                  i rozwiązywania problemów, a także formułować wnioski oparte na obserwacjach

                  empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

·         umie komunikować się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno   w mowie, jak i w piśmie;

·         umie sprawnie posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

·         umie wyszukiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje;

·         umie rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne oraz uczyć się;

·         umie pracować w zespole;

·         czuje potrzebę ciągłego kształcenia się;

·         jest odpowiedzialny za planowanie, organizację, ocenianie swojej nauki                 i zachowania;

·         krytycznie ocenia swoje możliwości, zna swoje mocne i słabe strony, rozumie różnice w postawach „być” i „mieć”;

·         jest świadomy swojej przynależności narodowej, etnicznej i kulturowej; szanuje symbole narodowe, państwowe i religijne;

·         wie, jakie są zasady funkcjonowania społeczeństw opartych na demokracji, poszanowaniu praw człowieka;

·         ma trwały system wartości wsparty wzorcami osobowymi patronów szkół;

·         jest świadomy odpowiedzialności i konsekwencji za własne słowa i czyny;

·         jest uczciwy, wiarygodny i odpowiedzialny;

·         ma  poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi;

·         ma ciekawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, wytrwałość podejmowania inicjatyw;

·         odznacza się kulturą osobistą i jest gotowy do uczestnictwa w kulturze;

·         ma  swoje zainteresowania i zna możliwości, potrafi dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia;

·         jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, bierze udział w akcjach charytatywnych;

·         jest tolerancyjny i  wrażliwy na dyskryminację;

·         zapobiega konfliktom i reaguje na przejawy zła;

·         jest asertywny;

·         jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego;

·         jest patriotą – szanuje kraj, język, tradycję.

 

VI   ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

VII  POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASOWEGO

 

VIII    ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem podlega systematycznemu monitoringowi i ewaluacji. Ewaluacja jest dokonywana co trzy lata. Oceny realizacji programu dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej, podsumowujących pracę za I i II semestr każdego roku szkolnego, na podstawie analizy dokumentacji, obserwacji, rozmów, wywiadów, ankiet.

Celem ewaluacji jest dostarczenie informacji ułatwiających podejmowanie decyzji w zakresie ewentualnych zmian w programie wychowawczym. Wyniki ewaluacji staną się podstawą     do konstruowania następnego programu wychowawczego szkoły na dalsze lata nauki    w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.

 

IX  ZAŁĄCZNIKI

Formularze ankiet z propozycjami treści zgłoszonych przez uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Samorząd Uczniowski do modyfikacji Programu Wychowawczego Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.